Archiv rubriky: Blog ADMIO

Fakta, zajímavosti a rady z oblasti účetnictví, daňové evidence, mezd, daní a příbuzných témat.
Marně hledáte informace o nějaké konkrétní účetní problematice? Napište nám na info@admio.cz. Uvítáme náměty na témata, která Vás zajímají!

Blog ADMIO

Novela zákoníku práce

Navrhovaná novela zákoníku práce přináší několik změn. O těchto navrhovaných úpravách si můžete přečíst v dnešním článku. Novela bude platit již od dubna příštího roku. Jistota návratu do původní práce Jednou z novinek by měla být jistota návratu do původní práce a na stejné pracoviště pro zaměstnance po skončení mateřské dovolené. V současnosti dochází k tomu, že po návratu z mateřské dovolené je matce/otci nabízená...

Blog ADMIO

Bankovní zůstatky

Různé banky, různé zaúčtování transakcí na běžném účtu, platebních příkazů, výběrů hotovosti z bankomatů a plateb kartou u obchodníka. Jelikož je pro banku jednodušší účtovat všechny transakce najednou, dochází k časové prodlevě mezi skutečným a „papírovým" zaúčtováním. Z tohoto důvodu existují také dva účty, které mají někdy stejné, ale mnohdy odlišné údaje o peněžním zůstatku. Máme zůstatek: disponibilní účetní (dle skutečně stržených plateb) debetní Účetní...

Blog ADMIO

Nepeněžní plnění

Nepeněžní plnění označováno také jako naturální mzda je zakotveno v zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb.), na základě dohody se zaměstnancem může zaměstnavatel poskytovat část mzdy právě v této podobě. Naturální mzda může být poskytována v různých podobách, zákon konkrétní formu poskytování blíže nevymezuje, pouze stanovuje zákaz poskytnutí lihovin, tabákových výrobků nebo jiných návykových látek. Může se tedy jednat o libovolná a různorodá plnění, podmínkou...

Blog ADMIO

Kurzové rozdíly a jejich účtování

Každá česká účetní jednotka má povinnost vést účetnictví v české měně. Pokud jsou tedy pohledávky, závazky, cenné papíry, ceniny či podíly v obchodních společnostech vyjádřeny v cizí měně, je povinností účetní jednotky jejich hodnotu adekvátně přepočítat. Stejně tak je tomu i v případě devizových účtů a valutových pokladen. Opravné položky a rezervy týkající se majetku a závazků v cizí měně musí být evidovány v české...

Blog ADMIO

Novela zákona o nemocenském pojištění 2017

Novela zákona o nemocenském pojištění, platná od roku 2017, přináší řadu novinek, o kterých si můžete v dnešním článku přečíst. Otcovská dovolená Díky novele zákona o nemocenském pojištění bude zavedena nová dávka tzv. otcovská poporodní péče. Tato nová dávka by dle Ministerstva práce a sociálních věcí měla především posílit vazby mezi dítětem a jeho oběma rodiči v raných týdnech života dítěte. Hlavním cílem dávky je...

Blog ADMIO

Smlouva na dobu určitou

Pracovní poměr se většinou sjednává na dobu neurčitou, což znamená, že žádnému z účastníků pracovně-právního vztahu není při uzavírání pracovní smlouvy známo, kdy by měl pracovní poměr skončit. Pracovní poměr může být sjednán i na dobu určitou, pokud je to v pracovní smlouvě výslovně uvedeno. V dnešním článku si můžete přečíst informace o tom, na jak dlouho lze pracovní poměr na dobu určitou uzavřít a...

Blog ADMIO

Cestovní pojištění

Proč je důležité se pojistit? Náklady na léčbu v zahraničí mnohdy převyšují náklady na léčbu v ČR. I když mají naši občané při pobytu ve státech Evropské unie nárok na zdravotní péči na účet svých zdravotních pojišťoven (Evropský zdravotní průkaz), v mnoha případech je vyžadována vysoká spoluúčast, kterou zdravotní pojišťovny nehradí. V zemích EU, Islandu, Lichtenštejnska, Norska, Švýcarska a Chorvatska je pro zajištění zdravotní péče adekvátní...

Blog ADMIO

Základní pravidla DPH v rámci mezinárodního obchodu

Za zahraniční nebo mezinárodní obchod je považováno dodání zboží či poskytnutí služeb za vnější hranice státu. Se vznikem a vstupem ČR do Evropské unie však došlo ke změně vnímání hranic v rámci prostoru EU mezi členskými státy. Pro účely odvodů DPH tak v rámci mezinárodního obchodu je nutno rozlišovat obchody uvnitř a vně EU. Země v rámci EU - Zboží Prodej zboží společnostem: Je-li zboží...

Blog ADMIO

Daň z nemovitých věcí 2016

Od letošního roku nás čeká několik změn v oblasti daní. V dnešním článku si můžete přečíst o změnách dani z nemovitých věcí. Platba daně přes SIPO Od letošního ledna můžou poplatníci daně z nemovitých věcí platit prostřednictvím příkazů SIPO. Je jen nutné, aby měli zřízeno SIPO a nejpozději do konce ledna 2016 měli svému finančnímu úřadu jste doručit vyplněný formulář "Oznámení o placení daně z...

Blog ADMIO

Postoupení pohledávky

Podle Nového Občanského Zákoníku (dále jen NOZ) je postoupení pohledávky vymezeno následovně - Postupitel postupuje pohledávku spolu s příslušenstvím a všemi právy s ní spojenými na Postupníka. Ke změnám v postoupení pohledávky došlo pouze „teoreticky"a to v oblasti zrušení povinnosti informovat dlužníka o postoupení pohledávky. V případě, že by však postupitel dlužníka o této skutečnosti neinformoval, byl by dlužník nadále oprávněn plnit původnímu věřiteli, ten...