Archiv rubriky: Blog ADMIO

Fakta, zajímavosti a rady z oblasti účetnictví, daňové evidence, mezd, daní a příbuzných témat.
Marně hledáte informace o nějaké konkrétní účetní problematice? Napište nám na info@admio.cz. Uvítáme náměty na témata, která Vás zajímají!

Blog ADMIO

Srážky ze mzdy

Postup a výpočet výše srážek ze mzdy je upraveno v §145-150 zákoníku práce a §276-302 občanského soudního řádu. Srážky ze mzdy lze rozdělit do 3 oblastí: -     Srážky stanovené zákonem (zdravotní, sociální pojištění a daň z příjmu) -     Srážky na základě dohody zaměstnavatele se zaměstnancem -     Exekuce Srážky se provádí výhradně z čisté mzdy a zároveň nesmí být sražena vyšší částka, než je základní nezabavitelná mzda. Pro...

Blog ADMIO

Konto pracovní doby

Konto pracovní doby je zvláštní druh nerovnoměrného rozvržení pracovní doby, které umožňuje zaměstnavateli pružně reagovat na měnící se potřebu práce přidělované zaměstnancům. Pro zaměstnavatele je výhodou, že nemusí poskytovat zaměstnancům (při nedostatku práce) náhradu ve výši 100% průměrného výdělku (§208 ZP - jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele). Pro zaměstnance plyne zase výhoda ve stálé mzdě, kterou obdrží bez ohledu na počet odpracovaných hodin v měsíci. Platí zde...

Blog ADMIO

OSVČ 2012

Pro rok 2012 je stanovena nová výše průměrné mzdy, ze které se vychází při výpočtu minimálních záloh placených OSVČ, činí 25 137 Kč. Z tohoto důvodu, odvedou osoby samostatně výdělečně činné na povinných zálohách více než tomu bylo v roce 2011 a to zhruba o 670 Kč. Sazba zdravotního pojištění pro OSVČ je 13,5 % a u důchodového pojištění činí 29,2 %. Minimální zálohy se stanovují tak, že se sazba aplikuje...

Blog ADMIO

Vstupní lékařské prohlídky

Od 1.4.2012 vzniká zaměstnavateli povinnost zajistit nastupujícím zaměstnancům vstupní lékařskou prohlídku (upraveno v zákoně č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách). Povinné vstupní lékařské prohlídky se vztahují jak na zaměstnance činné na základě pracovního poměru, ale i na dohodu o pracovní činnosti a dohodu o provedení práce. Není rozhodná délka či rizikovost práce. Uchazeč o zaměstnání bude brán jako zdravotně nezpůsobilý, dokud vstupní lékařská prohlídka neprokáže...

Blog ADMIO

Odstupné v roce 2012

Odstupné náleží zaměstnanci v případech rozvázání pracovního poměru v důsledku organizačních změn u zaměstnavatele (tj. § 52 písm. a), b) a c) zákoníku práce) a dále pak pro zdravotní důvody na straně zaměstnance (52 písm. d) zákoníku práce), a to v případě, že pracovní poměr skončí na základě výpovědi dané zaměstnavatelem nebo dohodou účastníků. Podle nové právní úpravy přísluší zaměstnanci odstupné ve výši nejméně: jednonásobku průměrného výdělku, jestliže jeho...

Blog ADMIO

Nároky plynoucí z neplatného rozvázání pracovního poměru

Nároky zaměstnance i zaměstnavatele z neplatného rozvázání pracovního poměru jsou upraveny § 69 - 72 ZP. Neplatnost ukončení pracovního poměru je třeba napadnout žalobou u soudu do 2 měsíců ode dne, kdy k neplatnému ukončení došlo. Vyzve-li zaměstnanec zaměstnavatele písemně, že trvá na tom, aby jej dále zaměstnával, protože považuje ukončení za neplatné, jeho pracovní poměr dále trvá a zaměstnavatel je povinen mu až do rozhodnutí soudu platit...

Blog ADMIO

Penzijní reforma 2013

Od roku 2013 by mělo dojít k důchodové reformě. V současné době se z vyměřovacího základu na sociální pojištění odvádí 28% na důchodové pojištění (6,5 % odvádí zaměstnanec a 21,5% zaměstnavatel). Existuje ale i možnost dobrovolného spoření-důchodové připojištění, na které přispívá stát. Základem penzijní reformy budou tzv. tři pilíře: 1. pilíř je současný systém důchodového zabezpečení. Po odchodu do starobního důchodu budou dávky postupně vypláceny jako doživotní penze....

Blog ADMIO

Souběh dohod o provedení práce v roce 2012

Novela zákoníku práce umožňuje od 1.1.2012 uzavřít dohodu o provedení práce v rozsahu max. 300 hod / kalendářní rok u téhož zaměstnavatele. Zároveň u osob činných na dohody o provedení práce s odměnou vyšší než 10 000 Kč měsíčně vzniká povinnost odvést zdravotní a sociální pojištění. Problém nadchází v případě, že má zaměstnanec uzavřených souběžně více DPP u jednoho zaměstnavatele a celková výše příjmů (ze všech DPP) přesahuje 10 000...

Blog ADMIO

Starobní důchod

Žádost o starobní důchod se podává na České správě sociálního zabezpečení a to nejdříve 4 měsíce před dovršením důchodového věku. Podmínkami pro nárok na důchod jsou dovršení důchodového věku a zároveň doby pojištění. Při splnění těchto podmínek lze výplatu důchodu nárokovat až 5 let zpětně. Dále je možnost odejít do předčasného důchodu, na který vzniká nárok, pokud je splněna doba pojištěná a do dosažení důchodového...

Blog ADMIO

Příplatky za práci v noci a o víkendu v roce 2012

Zaměstnavatel může se zaměstnancem sjednat nižší sazbu příplatku za práci v noci, v sobotu a v neděli, než je zákonem stanovená (tj. 10% průměrného výdělku) a zároveň určit způsob vyplácení. Příplatek tedy nově může být třeba pouze 4 % průměrné mzdy nebo dohodnut v pevné částce za hodinu práce. Doposud bylo možné sjednat nižší sazbu příplatků pouze v kolektivní smlouvě. Dohoda se zaměstnancem musí mít vždy písemnou formu (např.: v pracovní smlouvě).