Kurzové rozdíly a jejich účtování

Každá česká účetní jednotka má povinnost vést účetnictví v české měně. Pokud jsou tedy pohledávky, závazky, cenné papíry, ceniny či podíly v obchodních společnostech vyjádřeny v cizí měně, je povinností účetní jednotky jejich hodnotu adekvátně přepočítat.

Stejně tak je tomu i v případě devizových účtů a valutových pokladen. Opravné položky a rezervy týkající se majetku a závazků v cizí měně musí být evidovány v české i cizí měně.

Účetní jednotka přepočítá kurzem cizí měnu při vzniku účetního případu (nikoliv však k rozvahovému dni). Kurz může být:

  • Aktuální kurz – platný k datu uskutečnění účetního případu, který je (jako jediný) nutné použít také pro přepočet k rozvahovému dni. Možnost použití aktuálního kurzu ČNB, který není možné zaokrouhlovat.
  • Pevný kurz – platí po určité období (po celé účetní období, půlroku, čtvrt roku, měsíc). Účetní jednotka může během tohoto období pevný kurz změnit. Při vyhlášení devalvace nebo revalvace české měny musí být změněn vždy. Pevný kurz nelze použít pro přepočet majetku a závazků k rozvahovému dni.
  • Výjimkou je případ nákupu nebo prodeje cizí měny za českou měnu, kdy lze k okamžiku ocenění použít kurzu, za který byly tyto hodnoty nakoupeny nebo prodány – tj. „skutečný kurz“.

Kurzové rozdíly

Ke kursovým rozdílům dochází v důsledku nesouladu kurzů mezi obdobími, se kterými souvisí jednotlivé účetní případy (např. odlišný kurz v době přijetí a samotným zaplacením faktury). Kurzové rozdíly jsou účtovány na výsledkových účtech a to:
563 – dojde-li ke zvýšení aktuálního kurzu oproti kurzu dřívějšímu – vzniká náklad
663 – dojde-li ke snížení kurzu oproti kurzu dřívějšímu – vzniká výnos

Ocenění

Účetní jednotky tedy musí přepočítávat majetek a závazky vyjádřené v cizích měnách na české koruny, a to jak k datu uskutečnění účetního případu, tak na konci rozvahového dne.

Závisí na účetní jednotce a její vnitropodnikové směrnici, jakým způsobem stanoví kurz k přepočtu a to např. tak, že valutová pokladna pevným kurzem.

Jak bylo uvedeno, ke konci rozvahového období se používá výhradně aktuální (denní) kurz ČNB, platný pro tento den.

Na základě zákona o účetnictví se majetek a závazky v cizích měnách přepočítají na měnu českou a to buď:

  • k okamžiku uskutečnění účetního případu
  • ke konci rozvahového dne nebo k jinému okamžiku sestavení účetní závěrky

V některých případech se kurzové rozdíly zcela neúčtují:

  • u cenných papírů přeceňovaných ekvivalencí
  • u cenných papírů přeceňovaných reálnou hodnotou
  • cenné papíry, které nejsou přeceňované ekvivalencí ani reálnou hodnotou, kde se přepočet k rozvahovému dni provádí, ale kurzové rozdíly se účtují do vlastního kapitálu na účet 414