Nepeněžní plnění

Nepeněžní plnění označováno také jako naturální mzda je zakotveno v zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb.), na základě dohody se zaměstnancem může zaměstnavatel poskytovat část mzdy právě v této podobě.

Naturální mzda může být poskytována v různých podobách, zákon konkrétní formu poskytování blíže nevymezuje, pouze stanovuje zákaz poskytnutí lihovin, tabákových výrobků nebo jiných návykových látek. Může se tedy jednat o libovolná a různorodá plnění, podmínkou však zůstává, že jejich poskytnutí bez výslovné dohody se zaměstnancem není možné.

V peněžním ohodnocení musí být zaměstnanci vyplacena minimílně mzda ve výši zákonem stanovené minimální mzdy nebo příslušné sazby nejnižší úrovně zaručené mzdy (platové třídy podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávané práce). Při určení rozsahu, ve kterém bude zaměstnanci poskytována naturální mzda, záleží na konkrétní dohodě, která se odvíjí od zaměstnancových potřeb a individuální situace.

Danění

V případě, že zaměstnanec obdrží část odměny za vykonanou práci, je nezbytné určit, pomocí jednotlivých ustanovení Zákona o daních z příjmu (dále ZDP), jak bude tato odměna zdaněna. Jestliže bude uvedena v některých ustanoveních § 6 odst. 7 ZDP (příjmy, které nejsou předmětem daně) nebo § 6 odst. 9 ZDP (příjmy osvobozené od daně), nebude podléhat u zaměstnance dani z příjmů.

Obecně jsou příjmy osvobozené od daně jak v peněžní tak nepeněžní podobě, pokud splňují některou z uvedených podmínek:

a) Jsou vynaložená zaměstnavatelem na odborný rozvoj zaměstnanců související s předmětem činnosti zaměstnavatele nebo na rekvalifikaci zaměstnanců; toto osvobození se nevztahuje na příjmy plynoucí zaměstnancům v této souvislosti jako mzda, plat, odměna nebo jako náhrada za ušlý příjem…

b) Hodnota stravování poskytovaného jako nepeněžní plnění zaměstnavatelem zaměstnancům ke spotřebě na pracovišti nebo v rámci závodního stravování

c) Nepeněžní plnění do úhrnné výše 10 000 Kč za kalendářní rok poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnanci nebo jeho rodinnému příslušníkovi z fondu kulturních a sociálních potřeb, ze sociálního fondu, ze zisku (příjmu) po jeho zdanění anebo na vrub výdajů (nákladů), které nejsou výdaji (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů, ve formě:

  • možnosti používat zdravotnická, vzdělávací nebo rekreační zařízení
  • poskytnutí rekreace a zájezdů
  • možnosti používat předškolní zařízení, závodní knihovny a tělovýchovná
  • sportovní zařízení
  • příspěvku na kulturní pořady nebo sportovní akce

d) Hodnota nealkoholických nápojů poskytovaných na pracovišti

e) Plnění poskytovaná zaměstnavatelem provozujícím veřejnou dopravu osob svým zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům ve formě bezplatných nebo zlevněných jízdenek

f) Příjem získaný ve formě náhrady mzdy, platu nebo odměny nebo sníženého platu nebo snížené odměny za dobu dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény

g) Částky vynaložené zaměstnavatelem na úhradu výdajů spojených s výplatou mzdy a se srážkami ze mzdy zaměstnanci, s placením příspěvku na pojistné (připojištění) ve prospěch zaměstnance, jakož i částky vynaložené zaměstnavatelem na úhradu výdajů spojených s poskytováním nepeněžitého plnění zaměstnanci.

Z pohledu zaměstnavatele je mzda vždy daňově uznatelným nákladem, pokud splňuje podmínky § 24 odst.1 ZDP (určeny na dosažení, zajištění a udržení příjmů) bez ohledu na formu jejího poskytnutí.