Novela zákona o nemocenském pojištění 2017

Novela zákona o nemocenském pojištění, platná od roku 2017, přináší řadu novinek, o kterých si můžete v dnešním článku přečíst.

Otcovská dovolená

Díky novele zákona o nemocenském pojištění bude zavedena nová dávka tzv. otcovská poporodní péče. Tato nová dávka by dle Ministerstva práce a sociálních věcí měla především posílit vazby mezi dítětem a jeho oběma rodiči v raných týdnech života dítěte. Hlavním cílem dávky je podpořit motivaci otců k zapojení se do rané péče o dítě. V současnosti může otec čerpat i nemocenskou dávku peněžitou pomoc v mateřství. Může se i s matkou na mateřské vystřídat, ovšem až po uplynutí šesti týdnů od porodu.

Otcovská bude vyplácena týden začínající dnem, který pojištěnec určí v období 6 týdnů od narození dítěte nebo ode dne převzetí dítě do péče. Částka, která bude vyplácena, bude odpovídat 70 % denního vyměřovacího základu. Jedná se tedy o stejnou procentuální výši jako v peněžité pomoci v mateřství.

Nárok na otcovskou dovolenou má:

  • muž (pojištěnec), otec dítěte uvedený v matrice
  • muž (pojištěnec), kterého jako náhradního rodiče určil soud

Otcovská by měla být vyplácena i v případě, že pojištěnec pečuje o více dětí narozených současně či převzatých současně do péče. Nicméně dávka bude vyplácena jen jednou i v případě vícečetného porodu.
Nárok na otcovskou dovolenou mají pouze ti, kteří jsou účastníky nemocenského pojištění. Jedná se o dávku krátkodobou a není tedy nutné, aby byla vyplněna obecná podmínka čekací doby, platná pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství (270 dnů účasti na nemocenském pojištění v posledních dvou letech před porodem). Nicméně u osob samostatně výdělečně činných, u kterých je účast na nemocenském pojištěním dobrovolná, bude povinná tříměsíční dobrovolná účast na nemocenském pojištění bezprostředně předcházejících dni nástupu na otcovskou dovolenou.

Nutno ale podotknout, že pro muže s vyššími či nadprůměrnými příjmy budevýhodnější vzít si dovolenou.

Nárok na nemocenskou pro dobrovolné hasiče

Nárok na nemocenskou budou mít dobrovolní hasiči v případě, že se do pracovní neschopnosti či karantény dostanou v důsledku výkonu záchranných nebo likvidačních prací. Výše nemocenské dávky bude 100% denního vyměřovacího základu.

Snazší získání sirotčího důchodu

Bohužel se často stávalo, že nárok na sirotčí důchod nevznikl, neboť zemřelý rodič byl mladší 28 let a nedosáhl potřebné doby pojištění. Nově by měli mít na sirotčí důchod nárok i ti, jejichž zemřelý rodič mladší 28 let platil alespoň jeden rok sociální odvody.

U zemřelých starších 38 let je podmínka považována za splněnou, pokud během dvaceti let před dnem smrti platil zemřelý odvody alespoň dva roky.