Odpis je peněžité vyjádření opotřebení hmotného i nehmotného majetku za určité období. Jedná se tedy o finanční určení takové hodnoty na majetku, které by mělo odpovídat skutečnému „poškození” užívaných předmětů, které má za důsledek snížení ekonomického prospěchu z daného předmětu. Jelikož k opotřebování dochází postupně, je i odpisování majetku rozloženo do více období, tak aby co nejlépe odpovídaly skutečnému stavu předmětu.

Odpisů lze využít pouze u dlouhodobého majetku, právě kvůli možnému stanovení postupného opotřebení věci. Majetek se odpisuje do výše vstupní nebo zvýšené vstupní ceny a to dvěma způsoby:

 • Rovnoměrně – odpisy se dostávají do nákladů rovnoměrně za určité období
 • Zrychleně – odpisy jsou v počátečních letech vyšší

Volba způsobu odpisování je dobrovolná, vybranou metodu však nelze v průběhu životnosti (odpisování) majetku změnit a musí se tak držet po celou dobu odpisování.
Odpisy provádí

 • Vlastník (případně pověřená osoba)
 • Osoba oprávněná hospodařit s majetkem
 • Nájemce majetku

Dlouhodobý majetek

Dlouhodobý majetek lze odpisovat jak v případě hmotného, tak i v případě nehmotného majetku.
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný

 • samostatné movité věci a soubory movitých věcí, jejichž vstupní cena je vyšší než 40.000 Kč
 • budovy, domy
 • pěstitelské celky trvalých porostů s dobou plodnosti déle než 3 roky
 • základní stádo a tažná zvířata
 • dospělá zvířata a jejich skupiny
 • technické zhodnocení a jiný majetek dle § 26 (3)

Dlouhodobý nehmotný majetek odpisovaný

 • vstupní cena je vyšší než 60 000 Kč
 • doba použitelnosti je delší než jeden rok
 • byl nabyt úplatně, vkladem, darováním, nebo vytvořen
 • nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
 • software
 • ocenitelná práva
 • ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

 

Účetní a daňové odpisy

Z hlediska odpisování rozlišujeme mezi účetními a daňovými odpisy a to následovně:

 • Účetní odpisy slouží k přehledu o skutečné výši hodnoty majetku a jeho opotřebení v důsledku užívání nebo zaostávání po technické stránce.
 • Daňové odpisy slouží ke snížení vyměřené daně z příjmů.

V Česku jsou daňové odpisy upraveny zákonem č. 586/1992 Sb. o dani z příjmů a pravidla účetních odpisů upravuje zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví.

 

Daňové odpisy

Daňový odpis je určitá část pořizovací ceny hmotného a nehmotného majetku, kterou lze jako daňově uznatelný náklad (nebo výdaj) uplatnit za příslušné zdaňovací období v přiznání k dani z příjmů. Daňové odpisy jsou plně v kompetenci zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů („ZDP”). Jednoduše řečeno převedení skutečných výdajů za pořízení určitého majetku do výdajů daňově uznatelných výdajů.

Daňové odpisy se vypočítají podle Zákona o daních z příjmů, ten stanovuje maximální možnou výši odpisů, kterou si u jednotlivých druhů majetku může účetní jednotka uplatnit do daňových nákladů. Odpisy uplatňujeme na každý majetek, který máme v evidenci k 31.12. daného roku, bez ohledu na dobu pořízení (leden-prosinec).

Základem k určení výše odpočtu je stanovení vstupní ceny majetku, který budeme odpisovat. Jedná se buďto o cenu pořízení majetku nebo o cenu reprodukční, podle způsobu jeho nabytí.

Na majetek, který je v průběhu roku vyřazen z obchodního majetku (prodán) a není již k 31.12 v evidenci, lze uplatnit pouze polovinu ročních odpisů (druhou polovinu tak případně může uplatnit kupující).

V případě, že se jedná o majetek užívaný částečně i k osobní spotřebě (nejčastěji automobil), lze do výdajů uvést pouze adekvátní poměrnou část odpisu (podle využívání).

Odpisování je možné přerušit, např. při nízkém zisku a dobu odpisování tak o rok prodloužit.

 

Účetní odpisy

Účetní odpisy majetku vyjadřují, jakým způsobem je majetek v průběhu času opotřeben. Jedná se o postupné opotřebení majetku, které je stanovené na základě odhadu, tak aby co nejreálněji odpovídalo skutečnosti a subjekt měl „reálný” přehled o finančním ohodnocení svého majetku.

Vliv na odpisy můžeme mít jak fyzické (mechanické) opotřebení, tak i morální (např. zestárnutí technologie).

Na rozdíl od daňových odpisů je způsob stanovení účetních odpisů zcela v kompetenci účetní jednotky. Dále si tak uvedeme pouze nejčastěji užívané způsoby výpočtu účetních odpisů, nikoli však jediné a direktivně určené typy.

 • Časové odpisy – majetek se odpisuje za časové úseky

Příklad:
V průběhu měsíce června roku 2014 jsme si pořídili stroj v hodnotě 200.000 Kč a ihned uvedli do výrobního cyklu. Stanovili jsme si odpisový plán na dobu 20 měsíců s tím, že prvních 10 měsíců budeme odepisovat méně (0,5x), jelikož stroj je nový, méně náchylný k problémům), a následně budou odpisy vyšší (1,5x), tak aby zachycený stav odpovídal co nejpřesněji skutečnosti. Odpisy budou dle našich kritérií vypadat následovně:

Rok                                 Účetní odpis                                   Výpočet                                              

—————————————————————————————————-

2014 – 7 měsíců                35.000 Kč                                     (200.000/20) * 7 * 0,5
2015 – 12 měsíců              15.000 Kč + 135.000 Kč                   (200.000/20) * 3 * 0,5
                                              = 150 000 Kč                         (200.000/20) * 9 * 1,5
2016 – 1 měsíc                  15.000 Kč                                     (200.000/20) * 1 * 1,5

——————————————————————————————————

Celkem za 20 měsíců       200.000 Kč

Určení kritérií pro výpočet závisí však pouze na účetní jednotce, vždy tak aby zachycená účetní hodnota co nejvěrněji korespondovala se skutečnou situací.

 • Výkonové odpisy – majetek se odpisuje podle „výkonu” např. množství vyrobených částí na výrobní lince, množství najetých kilometrů u vozidel apod.

Příklad:
Účetní jednotka pořídila a zařadila do užívání stroj v pořizovací ceně 5 000 000 Kč a s tímto strojem je schopna za dobu životnosti stroje vyrobit 500 000 kusů výrobků. Odpis za jeden vyrobený kus je tedy 10 Kč.

Rok / Počet vyrobených kusů            Účetní odpis                  Výpočet

——————————————————————————————————–
2012 – 10 000 ks                             100 000 Kč           (5 000 000 / 500 000) * 10 000
2013 – 100 000 ks                        1 000 000 Kč           (5 000 000 / 500 000) * 100 000
2014 – 200 000 ks                        2 000 000 Kč           (5 000 000 / 500 000) * 200 000
2015 – 150 000 ks                        1 500 000 Kč           (5 000 000 / 500 000) * 150 000
2016 – 40 000 ks                            400 000 Kč            (5 000 000 / 500 000) * 40 000

———————————————————————————————————
CELKEM – 500 000 ks                    5 000 000 Kč

Vypočtené odpisy účtujeme na účtech účtové skupiny 55 – odpisy, rezervy,… podvojně s příslušným účtem skupiny 07 a 09 – oprávky a opravné položky.

Podnikatelé a právnické osoby, které vedou pouze daňovou evidenci o účetních odpisech neúčtují.

Obecná ustanovení

 • Odpisuje se z výše ocenění v účetnictví (vstupní cena) a pouze do výše ocenění
 • Odpisy se zaokrouhlují na celé koruny nahoru
 • Zohlednění zůstatkové ceny při vyřazení majetku => existence „zbytkové hodnoty