OSVČ má vzrůst sazba daně na 19 %

OSVČ se má zvýšit sazba daně z příjmů. Nově si ale mají moct podnikatelé započítat 3/4 zaplaceného pojistného do výdajů, a to i paušalisté.

OSVČ se zvýší sazba, ale budou moct do výdajů dát 3/4 pojistného

OSVČ se zvýší sazba daně příjmů o 4 p. b. na 19 %. Ministerstvo financí ovšem navrhuje tento nárůst kompenzovat tím, že pro podnikatele zavede daňovou uznatelnost ¾ zaplaceného sociálního a zdravotního pojištění. Tuto možnost mají mít i podnikatelé, kteří využívají paušální výdaje. Uvedené pojistné totiž bude daňově uznatelným výdajem nad rámec paušálních výdajů.

Osoby samostatně výdělečně činné si podle zákona o pojistném na sociální zabezpečení určují vyměřovací základ pro odvod pojistného samy a jsou při tom limitovány zdola minimálním vyměřovacím základem a shora maximálním vyměřovacím základem. Přestože by tedy v praxi nemělo docházet k situacím, kdy by osoba samostatně výdělečně činná odvedla na pojistném více, než činí pojistné z maximálního vyměřovacího základu, nelze takový případ vyloučit. Vzhledem k tomu, že případný přeplatek, který by osobě samostatně výdělečně činné vznikl, by činil problémy při zdaňování daní z příjmů, neboť by část tohoto přeplatku byla poplatníkem uplatněna jako výdaj, navrhuje se zakotvit pojistku, že uplatnit jako výdaj je možné zaplacené pojistné maximálně do výše ¾ pojistného vypočteného z maximálního vyměřovacího základu určeného pro toto pojistné, uvádí se v důvodové zprávě.

Co se týče uznatelnosti výdajů, bude jedna výjimka. Zdravotní pojištění, které hradí poplatník s příjmy z nájmu, se do daňově uznatelných výdajů počítat nebude.

Přesné dopady na OSVČ s otazníky

Server Podnikatel.cz zkusil propočítat dopady novely na OSVČ, problém však je, že v návrhu zákona nejsou některé věci specifikovány. Návrh novely zákona přináší možnost uplatnění 3/4 zaplaceného pojistného (nejvýše z vypočteného z maximálního vyměřovacího základu pro sociální pojištění). Jedná se tedy o zaplacené pojistné v příslušném zdaňovacím období. Z toho plyne, že se bude jednat jak o měsíční zálohy na pojistné, tak eventuální doplatek pojistného za předchozí zdaňovací období.

Na druhou stranu tvůrci novely nekalkulují s případným přeplatkem na zálohách pojistného. Především u zdravotního pojištění, kde si OSVČ nemohou stanovit vyměřovací základ. Návrh novely zákona nepopisuje povinnost OSVČ zahrnout tento přeplatek následující zdaňovací období do příjmů (např. ve výši 3/4). Pokud by tomu tak nebylo, mohlo by to vést k navyšování výdajů záměrným placením vyšších záloh na pojistném, které budou pojištěnci následující období vráceny formou přeplatku.

K zákonu sice ministerstvo zveřejnilo zprávu RIA, v ní však není o změně zdanění ani čárka. Následující výpočty jsou tak pouze orientační.

Příklad (bez slev na dani, které se nijak nemění)

Podnikatel – OSVČ:

Příjmy 400 000 Kč

Paušál 40 %

Výdaje 160 000 Kč

Zaplacené zálohy na sociální pojistění 35 040 Kč

Zaplacené zálohy na zdravotní pojištění 24 288 Kč

Nyní OSVČ

Základ daně 240 000 Kč, z toho daň 15 %, tedy 36 000 Kč. Plus pojistné – bez slev na dani nyní podnikatel zaplatí na odvodech 36 000 + 24 288 + 35 040 = 95 328 Kč (po započtení slevy na poplatníka činí odvody o 24 840 Kč méně).

Nově OSVČ

Příjmy minus výdaje opět 240 000 Kč. Základ daně ale má jít snížit o 3/4 pojistného – tedy o 3/4×(24 288 + 35 040). Základ daně tedy 195 504 Kč (240 000 – 44 496). Po zaokrouhlení na celé stovky dolů 195 500 Kč. Z toho daň 19 %, tedy 37 145 Kč (po započtení slevy na poplatníka činí odvody o 24 840 Kč méně).

Díky tomu však, že se zaplacené sociální pojištění počítá do uznatelných výdajů, snižuje se i vyměřovací základ pro pojistné. V uvedeném příkladu by pak podnikatel měl na sociálním pojištění zaplatit 28 543 Kč (0,292×0,5×195504). Na zálohách však zaplatil o 6497 Kč více. Pokud by se tento přeplatek podnikateli jen vrátil, klesly by OSVČ v daném příkladě celkové odvody o více než pět tisíc korun. Jiná situace by ovšem nastala, kdyby se tento přeplatek zařadil do příjmů roku, kdy došlo k jeho vyplacení. Jak to má správně být, však zákon nespecifikuje.

 

Podívejte se, jak Vám s daněmi můžeme pomoci my.

 

Přejeme Vám hezký den!

Vaše ADMIO

 


Zdroj

OSVČ má vzrůst sazba daně na 19 %, 3/4 pojistného ale půjdou uplatnit jako výdaj. Podnikatel.cz: Průvodce vaším podnikáním [online]. 2017 [cit. 2018-02-07]. Dostupné z: https://www.podnikatel.cz/clanky/osvc-ma-vzrust-sazba-dane-na-19-3-4-pojistneho-ale-pujde-uplatnit-jako-vydaj/