Paušální výdaje

 

Jedná se o výdaje vypočítané procentuálně z našich příjmů. Obecně by se dalo říci, že se jedná o nejjednodušší a velmi často využívaný způsob uplatňování výdajů v daňovém přiznání.

Jednoduchost spočívá v tom, že si nemusíme vést daňovou evidenci a nemusíme prokazovat skutečné výdaje plynoucí z podnikatelské činnosti. Výdaje následně vypočteme dle procent (uvedených níže) z našich příjmů. Příjmem se rozumí skutečně přijaté finanční částky. Z této základní informace je tedy jasné, že výdaje vypočtené tímto postupem se mohou velmi lišit (jak v náš prospěch, tak i v neprospěch) od skutečného, reálného stavu našich výdajů. Výše procent, dle kterých se výdaje vypočítají, závisí na druhu příjmů.

U podnikatelů závisí pouze na jejich vlastní vůli, zda povedou daňovou evidenci, nebo jen budou dále evidovat veškeré příjmy, pohledávky, výdaje na pořízení dlouhodobého majetku a platby pojistného na sociální a zdravotní pojištění. Plátce DPH může také uplatnit paušální výdaje, jenomže v tomto případě musíme i nadále vést evidenci pro účely DPH.

V případě, že podnikatel má příjmy plynoucí z různých druhů činností, musí pro každý typ uplatnit i různé procento výdajů.

 

Procenta z příjmů výdajových paušálů

Na základě druhu příjmů vypočteme paušální výdaje a to:
80 % podnikání v zemědělství a z řemeslných příjmů (maximálně 1.600.000 Kč)
60 % z volných, vázaných a koncesovaných živností (maximálně 1.200.000 Kč)
40 % z příjmů z jiného podnikání – tlumočníci, znalci,… (maximálně 800.000 Kč)
30 % z příjmů z pronájmu (maximálně 600.000 Kč)
Částky uvedené v závorkách jsou maximální částkou výdajů platnou od 1.1.2015.

Pokud se rozhodneme uplatňovat výdaje paušální, plynoucí z příjmů podnikání nebo z jiné samostatné výdělečné činnosti, musíme brát v potaz, že jsou zde již zahrnuty veškeré výdaje včetně mezd a odpisů majetku. Nelze již tedy zahrnout další výdaje navíc. Nemůžeme tedy už uplatnit nic, ani paušál na auto (pouze v případě uplatňování výdajů podle skutečnosti – dokladů).

V případě uplatnění výdajů paušálem, musíme evidovat:
• Veškeré příjmy peněžní i nepeněžní od 1.1. do 31.12.
• pohledávky související s naším podnikáním nebo jinou samostatnou výdělečnou činností a které trvají k 31.12.

Kdo nemůže uplatnit výdaje paušálem?
Možnost vypočítávat výdaje procentuálně nemohou osoby, jenž jsou spoluvlastníky majetku a jejichž příjmy a výdaje nejsou rozděleny podle spoluvlastnických podílů. Členové společnosti, kteří nemají své příjmy a výdaje rozděleny rovným dílem.

Jak přejít na paušální výdaje?
Samotný přechod na paušální výdaje je nutno začít plánovat s předstihem, nejlépe ještě před podáním daňového přiznání za předcházející období. Vyhneme se tak částečně zbytečným komplikacím. Musíme totiž upravit základ daně předešlého roku o pohledávky, závazky, zásoby a zůstatky rezerv k 31.12. Můžeme tak učinit podáním dodatečného daňového přiznání. Pohledávky, které by při úhradě byly daňovým příjmem, zásoby a rezervy základ daně zvýší. Závazky, které by při úhradě byly daňovým výdajem, základ daně sníží. Drobný majetek, jehož pořizovací cena byla do 40.000 Kč, nemusíme zmiňovat a měnit základ daně. Ten také neupravujeme již o přijaté a zaplacené zálohy. Pohledávky, které budou následně uhrazeny, již nemusíme zahrnovat do zdanitelných příjmů, neboť jsme je už jednou zdanili. Veškerý výčet povinných úprav základů daně nalezneme v § 23 (8) b) Zákona o daních z příjmů.

V případě, že jsme v předešlém roce (k 31.12.) neměli žádné pohledávky, zásoby ani rezervy, nemusíme měnit daňové přiznání, a tak ani podávat dodatečné daňové přiznání. Nic tak nebrání bezproblémovému přechodu na uplatnění výdajů paušálem.