Registrace k DPH

Daňový subjekt se musí registrovat k dani z přidané hodnoty, pokud jeho obrat překročí částku uvedenou v zákonu o dani z přidané hodnoty. Je možné se registrovat jako plátce DPH, skupina plátců DPH či jako identifikovaná osoba.

Registraci je možné provést i dobrovolně. Od loňského roku došlo ke zpřísnění registrace. Žadatelé musí dokládat seznamy klientů, zakázek, faktur a mnoho dalšího. Registrace k DPH tak často není ani vydána. Cílem je omezení podvodů s DPH.

V dnešním článku si shrneme informace o tom, kdo je povinen se registrovat k DPH, jaké náležitosti se musí splnit v případě dobrovolné registrace, a kdy může správce daně žádost o registraci odmítnout.

Povinná registrace

Registraci k DPH musí provést fyzická či právnická osoba povinná k dani, která má sídlo, místo podnikání či provozovnu v tuzemsku a její obrat překročí za nejvýše 12 kalendářních měsíců jeden milion korun. Dále se plátcem daně z přidané hodnoty stane osoba uskutečňující zdanitelné plnění na základě smlouvy o sdružení či podobné smlouvy, jejíž individuální obrat nepřekročí jeden milion korun, ale celkový obrat těchto osob v rámci sdružení i mimo něj překročí jedem milion korun. Dalším důvodem pro registraci je uzavření smlouvy o sdružení (či obdobné smlouvy) s jiným plátcem.

Povinnost registrovat se jako identifikovaná osoba může mít i podnikatel, jehož obrat nepřekročí ani jeden milion korun. Identifikovaná osoba je plátcem DPH jen pro přeshraniční plnění. V České republice, zjednodušeně řečeno, zůstává neplátcem DPH.

Důvody pro povinnost registrovat se jako identifikovaná osoba:

  • Pořízení z jiného státu Evropské unie zboží, jehož celková hodnota překročila v kalendářním roce 326 000 korun (bez DPH)
  • Přijetí služby s místem plnění v tuzemsku od podnikatele, který má sídlo v zahraničí
  • Přijetí zdanitelného plnění s místem plnění v tuzemsku od osoby neusazené v tuzemsku
  • Poskytnutí služby s místem plnění v jiném státě Evropské unie.

Přihlášku k registraci DPH je nutné podat do 15 dnů po skončení měsíce, ve kterém byl limit překročen.

Dobrovolná registrace k DPH

Osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku, která uskutečňuje, či bude uskutečňovat plnění s nárokem na odpočet daně, má nárok podat dobrovolnou přihlášku k registraci DPH. Správce daně poté posuzuje údaje uvedené daňovým subjektem a může ho vyzvat k dalšímu doplnění, vysvětlení, doložení apod. Správce daně může k ověření skutečností provést u subjektu i tzv. místní šetření.

Správce daně se k podané žádosti vyjádří do 30 dnů většinou s výzvou dalších důkazů, pokud nebyly předány spolu se žádostí. Zamítnutí dobrovolné registrace je možné v případě, že z důkazů jasně vyplývá, že přidělené DIČ bude zneužito podvodným způsobem.

Při registraci k DPH se doporučuje nově vzniklým firmám poskytnout informace jako je jasně formulovaný podnikatelský záměr, kopie smlouvy o vedení podnikatelského účtu, místo provozovny, zajištění dodávky zboží, dopravy apod. Dále se doporučuje informovat o tom, kdo se bude podílet na chodu firmy, kdo povede účetnictví, dřívější podnikatelskou činnost a odhad, kdy dojde k překročení obratu jednoho milionu korun.

Zákon vyžaduje i uvést čísla bankovních účtů, která jsou používána pro ekonomickou činnost. V případě nezveřejnění bankovního účtu, mohou vzniknout problémy s proplácením faktur, neboť řada klientů ověřování v registru plátců DPH používá ve snaze předejít možným komplikacím z důvodu platby na nezveřejněný účet, což by mohlo vést až k ručení za tuto daň.

Přihláška k registraci se může podat na příslušném tiskopise, či elektronicky (pokud má daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnou datovou schránku, nebo má povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem).