Smlouva na dobu určitou

Pracovní poměr se většinou sjednává na dobu neurčitou, což znamená, že žádnému z účastníků pracovně-právního vztahu není při uzavírání pracovní smlouvy známo, kdy by měl pracovní poměr skončit.

Pracovní poměr může být sjednán i na dobu určitou, pokud je to v pracovní smlouvě výslovně uvedeno. V dnešním článku si můžete přečíst informace o tom, na jak dlouho lze pracovní poměr na dobu určitou uzavřít a jak je to s jeho prodlužováním.

Limity pro pracovní poměr na dobu určitou

Uzavřená smlouva na dobu určitou znamená to, že ve smlouvě je výslovně uvedena doba trvání pracovního poměru. Tento typ může být výhodný jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance, neboť zaměstnanec může od zaměstnavatele odejít ke konkrétnímu předem stanovenému datu.

Pracovní poměr na dobu určitou avšak nemůže přesáhnout dobu tří let a může být od vzniku pracovního poměru opakován či prodloužen nejvýše dvakrát. V praxi to tedy znamená, že maximální délka pracovního poměru na dobu určitou může v součtu činit až devět let.

Poté, co již pracovní poměr na dobu určitou byl dvakrát prodloužen, může být další pracovní poměr na dobu určitou sjednán až po uplynutí tří let. Pokud se ovšem zaměstnanec se zaměstnavatelem domluví, je možné sjednat pracovní poměr na dobu neurčitou.

Řetězení pracovních poměrů v rozporu se zákonem

Pokud ovšem s vámi sjedná zaměstnavatel pracovní poměr na dobu určitou v rozporu s pravidly Zákoníku práce a vy mu před uplynutím sjednané doby písemně sdělíte, že trváte na dalším zaměstnávání, změní se pracovní poměr na dobu neurčitou. Porušení pravidel například znamená to, že pracovní poměr na dobu určitou je prodloužen nad výše uvedené limity.

Písemné oznámení, že trváte na tom, aby vás dále zaměstnavatel zaměstnával, by mělo stačit ke sjednání poměru na dobu neurčitou. Pokud s tím zaměstnavatel nesouhlasí, musí podat ve stanovené lhůtě soudu návrh na určení, že podmínky pro sjednání pracovního poměru na dobu určitou splněny byly. Musí tak učinit do dvou měsíců, jinak se bude dále jednat o pracovní poměr na dobu neurčitou.

Výjimky

Zákoník práce umožňuje i výjimky, kdy lze sjednat pracovní poměr na dobu určitou. Pokud má zaměstnavatel vážné provozní důvody či důvody spočívající ve zvláštní povaze práce, kdy nelze na zaměstnavateli spravedlivě požadovat, aby zaměstnanci, který má tuto práci vykonávat, navrhl založení pracovního poměru na dobu neurčitou, nemusí se postupovat podle zmíněných omezení sjednávání pracovního poměru na dobu určitou za podmínky, že jiný postup bude těmto důvodům přiměřený a písemná forma dohody zaměstnavatele s odborovou organizací upraví:

  • bližší vymezení těchto důvodů
  • pravidla jiného postupu zaměstnavatele při sjednávání a opakování pracovního poměru na dobu určitou
  • okruh zaměstnanců zaměstnavatele, kterých se bude jiný postup týkat
  • dobu, na kterou se tato dohoda uzavírá.

Pokud u zaměstnavatele nepůsobí odborová organizace, je možné písemnou dohodu nahradit vnitřním předpisem organizace. Tato jiná pravidla platí pro různé sezónní činnosti jako je například obsluha lyžařských vleků, práce v zemědělství apod.