Archiv rubriky: Blog ADMIO

Fakta, zajímavosti a rady z oblasti účetnictví, daňové evidence, mezd, daní a příbuzných témat.
Marně hledáte informace o nějaké konkrétní účetní problematice? Napište nám na info@admio.cz. Uvítáme náměty na témata, která Vás zajímají!

Daně a účetnictví

OSVČ 2012

Pro rok 2012 je stanovena nová výše průměrné mzdy, ze které se vychází při výpočtu minimálních záloh placených OSVČ, činí 25 137 Kč. Z tohoto důvodu, odvedou osoby samostatně výdělečně činné na povinných zálohách více než tomu bylo v roce 2011 a to zhruba o 670 Kč. Sazba zdravotního pojištění pro OSVČ je 13,5 % a u důchodového pojištění činí 29,2 %. Minimální zálohy se stanovují tak, že se sazba aplikuje...

Ekonomika

Vstupní lékařské prohlídky

Od 1.4.2012 vzniká zaměstnavateli povinnost zajistit nastupujícím zaměstnancům vstupní lékařskou prohlídku (upraveno v zákoně č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách). Povinné vstupní lékařské prohlídky se vztahují jak na zaměstnance činné na základě pracovního poměru, ale i na dohodu o pracovní činnosti a dohodu o provedení práce. Není rozhodná délka či rizikovost práce. Uchazeč o zaměstnání bude brán jako zdravotně nezpůsobilý, dokud vstupní lékařská prohlídka neprokáže...

Ekonomika

Odstupné v roce 2012

Odstupné náleží zaměstnanci v případech rozvázání pracovního poměru v důsledku organizačních změn u zaměstnavatele (tj. § 52 písm. a), b) a c) zákoníku práce) a dále pak pro zdravotní důvody na straně zaměstnance (52 písm. d) zákoníku práce), a to v případě, že pracovní poměr skončí na základě výpovědi dané zaměstnavatelem nebo dohodou účastníků. Podle nové právní úpravy přísluší zaměstnanci odstupné ve výši nejméně: jednonásobku průměrného výdělku, jestliže jeho...

Ekonomika

Nároky plynoucí z neplatného rozvázání pracovního poměru

Nároky zaměstnance i zaměstnavatele z neplatného rozvázání pracovního poměru jsou upraveny § 69 - 72 ZP. Neplatnost ukončení pracovního poměru je třeba napadnout žalobou u soudu do 2 měsíců ode dne, kdy k neplatnému ukončení došlo. Vyzve-li zaměstnanec zaměstnavatele písemně, že trvá na tom, aby jej dále zaměstnával, protože považuje ukončení za neplatné, jeho pracovní poměr dále trvá a zaměstnavatel je povinen mu až do rozhodnutí soudu platit...

Ekonomika

Penzijní reforma 2013

Od roku 2013 by mělo dojít k důchodové reformě. V současné době se z vyměřovacího základu na sociální pojištění odvádí 28% na důchodové pojištění (6,5 % odvádí zaměstnanec a 21,5% zaměstnavatel). Existuje ale i možnost dobrovolného spoření-důchodové připojištění, na které přispívá stát. Základem penzijní reformy budou tzv. tři pilíře: 1. pilíř je současný systém důchodového zabezpečení. Po odchodu do starobního důchodu budou dávky postupně vypláceny jako doživotní penze....

Ekonomika

Souběh dohod o provedení práce v roce 2012

Novela zákoníku práce umožňuje od 1.1.2012 uzavřít dohodu o provedení práce v rozsahu max. 300 hod / kalendářní rok u téhož zaměstnavatele. Zároveň u osob činných na dohody o provedení práce s odměnou vyšší než 10 000 Kč měsíčně vzniká povinnost odvést zdravotní a sociální pojištění. Problém nadchází v případě, že má zaměstnanec uzavřených souběžně více DPP u jednoho zaměstnavatele a celková výše příjmů (ze všech DPP) přesahuje 10 000...

Ekonomika

Starobní důchod

Žádost o starobní důchod se podává na České správě sociálního zabezpečení a to nejdříve 4 měsíce před dovršením důchodového věku. Podmínkami pro nárok na důchod jsou dovršení důchodového věku a zároveň doby pojištění. Při splnění těchto podmínek lze výplatu důchodu nárokovat až 5 let zpětně. Dále je možnost odejít do předčasného důchodu, na který vzniká nárok, pokud je splněna doba pojištěná a do dosažení důchodového...

Ekonomika

Příplatky za práci v noci a o víkendu v roce 2012

Zaměstnavatel může se zaměstnancem sjednat nižší sazbu příplatku za práci v noci, v sobotu a v neděli, než je zákonem stanovená (tj. 10% průměrného výdělku) a zároveň určit způsob vyplácení. Příplatek tedy nově může být třeba pouze 4 % průměrné mzdy nebo dohodnut v pevné částce za hodinu práce. Doposud bylo možné sjednat nižší sazbu příplatků pouze v kolektivní smlouvě. Dohoda se zaměstnancem musí mít vždy písemnou formu (např.: v pracovní smlouvě).