Archiv rubriky: Blog ADMIO

Fakta, zajímavosti a rady z oblasti účetnictví, daňové evidence, mezd, daní a příbuzných témat.
Marně hledáte informace o nějaké konkrétní účetní problematice? Napište nám na info@admio.cz. Uvítáme náměty na témata, která Vás zajímají!

Ekonomika

Družstvo

Družstvo je společenství neuzavřeného počtu osob, to znamená volný vstup nových a výstup stávajících členů družstva bez nutnosti měnit zakládací smlouvu či stanovy společenství. Účelem družstva je vzájemná podpora svých členů nebo třetích osob, případně je založeno za účelem podnikání. Pro založení družstva je potřeba minimálně tří členů a stejná podmínka platí po celou dobu existence tohoto společenství. Maximální počet členů není omezen. Obchodní jméno...

Ekonomika

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným, zkratkou s.r.o. nebo spol. s r.o., je jednou z druhů obchodních společností a v ČR také nejužívanější. Veškeré náležitosti nejen tohoto typu společnosti upravuje zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (konkrétně §132). Tento zákon však neobsahuje komplexní úpravu společnosti s ručením omezeným a některé obecnější odpovědi na otázky (likvidace, právní jednání,...) je tak nutno hledat v Novém občanském zákoníku. Na...

Ekonomika

Mateřská dovolená

  Na začátek si řekneme, kdo má na mateřskou vlastně nárok. Nárok na peněžitou pomoc v mateřství má matka zaměstnankyně, za níž zaměstnavatel odváděl nemocenské pojištění. A také matka, která pracovala na živnostenský list, pokud si dobrovolně platila nepovinné nemocenské pojištění. Zároveň platí, že účast na nemocenském pojištění musela trvat minimálně 270 dnů v průběhu posledních dvou let. Pro matky zaměstnankyně ještě platí podmínka, že...

Daně a účetnictví

Výpočet daňových odpisů

  Dlouhodobý hmotný majetek je rozdělen do šesti odpisových skupin, které mají předepsanou dobu používání. Správné začlenění majetku do odpisových skupin je prvním důležitým krokem ke správnému odepsání hmotného majetku. V následující tabulce jsou do jednotlivých skupin rozčleněny příklady hmotného majetků a jejich zařazení.    Odpisová skupina     Stanovená doba odepisování     Příklady  1  3 roky     Počítace, telefony, kamery, ...  2...

Ekonomika

Podnikání při studiu

Živnostenský list je možné získat již před dosažením 18 let. Podnikání se zejména věnují vysokoškolští studenti. V dnešním článku si shrneme všechny výhody, které mají podnikající studenti. V případě, že máte jako student vymyšlen nějaký podnikatelský záměr, nečekejte na ukončení školy (pokud máte ovšem pocit, že budete při studiu podnikání stíhat) a pusťte se do něj. Podnikat při studiu sebou nese řadu výhod. Studenti si...

Ekonomika

Mateřská a rodičovská pro OSVČ

Otázka mateřské a rodičovské není pro OSVČ tak jednoduchá jako pro matky, které jsou v klasickém zaměstnaneckém poměru. V dané chvíli přichází nepříjemné překvapení, stát se o ženy totiž nepostará. Je potřeba s touto realitou proto počítat a na situaci být připravené. To jaká platí pro tuto oblast pravidla, přinášíme v následujícím článku. Na úvod stojí za zmínku informace o nemocenském pojištění, ze kterého se...

Daně a účetnictví

Odpisy

Odpis je peněžité vyjádření opotřebení hmotného i nehmotného majetku za určité období. Jedná se tedy o finanční určení takové hodnoty na majetku, které by mělo odpovídat skutečnému „poškození" užívaných předmětů, které má za důsledek snížení ekonomického prospěchu z daného předmětu. Jelikož k opotřebování dochází postupně, je i odpisování majetku rozloženo do více období, tak aby co nejlépe odpovídaly skutečnému stavu předmětu. Odpisů lze využít pouze...

Daně a účetnictví

Nárok na odpočet DPH

  Daň z přidané hodnoty (DPH) je jednou z nepřímých daní, což znamená, že ji do státní pokladny neodvádějí přímo poplatníci, kteří ji platí ve svých nákupech, ale tzv. plátci daně představovaní zejména prodejci zdaňovaných produktů či služeb, kteří jsou tak pasováni do role výběrčích této daně. Tato jednoduchá premisa by však narazila v případě kdy se samotný plátce daně (obchodník) stane současně poplatníkem DPH....

Daně a účetnictví

Audit účetních závěrek

  V dnešním článku si objasníme audit účetních závěrek. Jsou zde poskytnuty informace, kdo je povinen mít zpracovanou účetní závěrku, kdo je auditor a co se v účetní závěrce ověřuje. Audit spočívá ve vyjádření názoru nezávislé, kvalifikované osoby na věrohodnost účetní závěrky zveřejněné vedením účetní jednotky. Audit je prováděn především pro společnosti, které mají povinnosti auditu účetních závěrky ze zákona o účetnictví a zákona o...

Daně a účetnictví

Účetní závěrka

  Všechny účetní jednotky, zapsané do obchodního rejstříku, mají povinnost zveřejnit účetní závěrku i výroční zprávu ve sbírce listin u příslušného rejstříkového soudu. Účetní závěrka je finální fází účetních prací za určité účetní období a představuje konečné sestavení účetních výkazů. Účetní práce zahrnují běžné účetní zápisy podle účetních dokladů, přezkoušení jejich správnosti, uzavření syntetických účtů na závěrkové účty. Náležitosti účetní závěrky, její druhy a povinnosti...