Archiv rubriky: Blog ADMIO

Fakta, zajímavosti a rady z oblasti účetnictví, daňové evidence, mezd, daní a příbuzných témat.
Marně hledáte informace o nějaké konkrétní účetní problematice? Napište nám na info@admio.cz. Uvítáme náměty na témata, která Vás zajímají!

Ekonomika

Podnikání při studiu

Živnostenský list je možné získat již před dosažením 18 let. Podnikání se zejména věnují vysokoškolští studenti. V dnešním článku si shrneme všechny výhody, které mají podnikající studenti. V případě, že máte jako student vymyšlen nějaký podnikatelský záměr, nečekejte na ukončení školy (pokud máte ovšem pocit, že budete při studiu podnikání stíhat) a pusťte se do něj. Podnikat při studiu sebou nese řadu výhod. Studenti si...

Ekonomika

Mateřská a rodičovská pro OSVČ

Otázka mateřské a rodičovské není pro OSVČ tak jednoduchá jako pro matky, které jsou v klasickém zaměstnaneckém poměru. V dané chvíli přichází nepříjemné překvapení, stát se o ženy totiž nepostará. Je potřeba s touto realitou proto počítat a na situaci být připravené. To jaká platí pro tuto oblast pravidla, přinášíme v následujícím článku. Na úvod stojí za zmínku informace o nemocenském pojištění, ze kterého se...

Daně a účetnictví

Odpisy

Odpis je peněžité vyjádření opotřebení hmotného i nehmotného majetku za určité období. Jedná se tedy o finanční určení takové hodnoty na majetku, které by mělo odpovídat skutečnému „poškození" užívaných předmětů, které má za důsledek snížení ekonomického prospěchu z daného předmětu. Jelikož k opotřebování dochází postupně, je i odpisování majetku rozloženo do více období, tak aby co nejlépe odpovídaly skutečnému stavu předmětu. Odpisů lze využít pouze...

Daně a účetnictví

Nárok na odpočet DPH

  Daň z přidané hodnoty (DPH) je jednou z nepřímých daní, což znamená, že ji do státní pokladny neodvádějí přímo poplatníci, kteří ji platí ve svých nákupech, ale tzv. plátci daně představovaní zejména prodejci zdaňovaných produktů či služeb, kteří jsou tak pasováni do role výběrčích této daně. Tato jednoduchá premisa by však narazila v případě kdy se samotný plátce daně (obchodník) stane současně poplatníkem DPH....

Daně a účetnictví

Audit účetních závěrek

  V dnešním článku si objasníme audit účetních závěrek. Jsou zde poskytnuty informace, kdo je povinen mít zpracovanou účetní závěrku, kdo je auditor a co se v účetní závěrce ověřuje. Audit spočívá ve vyjádření názoru nezávislé, kvalifikované osoby na věrohodnost účetní závěrky zveřejněné vedením účetní jednotky. Audit je prováděn především pro společnosti, které mají povinnosti auditu účetních závěrky ze zákona o účetnictví a zákona o...

Daně a účetnictví

Účetní závěrka

  Všechny účetní jednotky, zapsané do obchodního rejstříku, mají povinnost zveřejnit účetní závěrku i výroční zprávu ve sbírce listin u příslušného rejstříkového soudu. Účetní závěrka je finální fází účetních prací za určité účetní období a představuje konečné sestavení účetních výkazů. Účetní práce zahrnují běžné účetní zápisy podle účetních dokladů, přezkoušení jejich správnosti, uzavření syntetických účtů na závěrkové účty. Náležitosti účetní závěrky, její druhy a povinnosti...

Daně a účetnictví

Darovací daň

Tak jako dědická daň tak i daň darovací byla v roce 2014 zahrnuta v souvislosti s rekodifikací soukromého práva pod daň z příjmů. Darovací daň může mít v některých případech i vyšší daňovou zátěž, než dříve. Darování je v zákoně o daních z příjmů považováno za bezúplatné nabytí nemovitého, movitého majetku či jiného majetkového prospěchu. Danit se musí i majetek, který je darován nabyvateli z...

Daně a účetnictví

Ručení za DPH

  Institut ručení, který byl implementován do zákona o dani z přidané hodnoty v roce 2011, má pomoci správcům daně eliminovat a snižovat daňové úniky. Ručení je realizováno, pokud dlužník neuhradí část nebo celý svůj dluh (závazek). Zákon o dani z přidané hodnoty definuje několik případů ručení za nezaplacenou daň. Ručit se může za daň při bankovních převodech – plátce ručí za DPH z plnění...

Daně a účetnictví

Dědická daň

Daň dědická, je jednou z daní, které byly v roce 2014 zahrnuty v souvislosti s rekodifikací soukromého práva pod daň z příjmů. Daň dědická byla tedy zcela zrušena. Dříve bylo předmětem dědické daně nabytí nemovitého a movitého majetku děděním (dědictví ze závěti či ze zákona). Dědická daň se předtím vztahovala jen na poplatníky I. a II. skupiny podle příbuzenského vztahu (příbuzní v řadě přímé a...

Ekonomika

Dohoda o pracovní činnosti a dohoda o provedení práce

  Zákoník práce umožňuje dvě možnosti, jak člověk může vykonávat pracovní činnost. První z možností je zaměstnání na základě pracovního poměru a druhou možností je dohoda o pracích konaných mimo pracovní poměr – tedy dohoda o provedení práce, nebo dohoda o pracovní činnosti. Důvodem, proč jsou tyto dohody velmi oblíbené je to, že pracovněprávní vztahy mají mnohem volnější charakter než v klasickém pracovním poměru. V...